Living Natures

Living Natures. Confessions (English) 

It is necessary to remember that it was Eve, in paradise, who when biting the historic apple and feeling naked, matched food and eroticism. That is why today, one of the formulas for getting a good deal for a good night is a good dinner
Since this time all civilizations and cultures have sought in afrodisiac feeding and sexual stimulants.
It was the Dutch painters in the 17th century who established the theme of dead nature as a great artistic theme. It was a tribute to the bourgeoisie, a new and increasingly powerful social class: From it, no military feats or kinship could be exalt with the gods of the Olympian: From it the opulences that they introduced into everyday life were to be manifested.
Thus in the great pictorial compositions appear markets, kitchens, standing tables exhibiting a higher standard of living. They were the dead natures that impudically showed the excellent crops, fruits and vegetables that arrived in the Dutch ports all over the world. All the vegetables are featured in the pictorial work, to the point that Claude Monet said that all the strawberries in the world were from Chardin and that all the apples were from Cézanne.
The deep looks that the painters fixed on fruits, vegetables, fish and birds … the looks that they fixed on everything that entered the kitchen gave an unpretending result: The analysis of the morphology of the pepper, apple, vegetable, fish, birds revealed that there were coincidences forces between a mussel and a female sex, between a banana and a male sex to name only two of the most obvious and known. Lots of evidence and suggestions.
The photographs of Vanessa Miralles are Natures Vives because it is she who gives them the definitive sense, joins and highlights elements to establish counterpositions, to create new symbologies. It is not just a formal exercise, it is an introspection – a confession – of how the elements vegetables, fruits, fish, birds when manipulated in the kitchen lead you, sometimes to more intimate sensations.
Leaf and banana, glass and mussel – two examples – go beyond formal evidence: They contain a feminine and feminist reflection of gender value.
This sample presents living natures because they are not the reason for cold contemplation but for incisive and warm introspection.

Text Francesc Miralles

Natures Vives. Confessions (Català)

Cal recordar que va ser Eva, en el paradís, qui en mossegar la històrica poma i sentir-se nua, va emparellar i menjar erotisme. Per això encara avui una de les formules per aconseguir un bon pacte per passar una bona nit encara l’estableix un bon sopar.
Des d’aquest moment totes les civilitzacions i les cultures han cercat en l’alimentació afrodisíacs i estimulants sexuals.
Van ser els pintors holandesos en el segle XVII els qui van establir el tema de la natura morta com a gran tema artístic. Era el tribut a la burgesia, classe social nova i cada vegada mes poderosa: d’ella no es podien exaltar gestes bèl·liques ni parentiu amb els déus de l’Olimp: d’ella s’havien de manifestar les opulències que introduïen en la vida quotidiana. 
Així en les grans composicions pictòriques apareixen mercats, cuines, taules parades exhibint un nivell de vida superior. Eren les natures mortes que mostraven impúdicament les excel·lents hortalisses, fruites i verdures, que arribaven els ports holandesos de tot el món. Tots els vegetals es constitueixen en protagonistes destacats de l’obra pictòrica , fins el punt que Claude Monet deia que totes les maduixes del món eren de Chardin i que totes les pomes eren de Cezánne.
Les profundes mirades que els pintors fixaven sobre les fruites, verdures, peixos i aus… les mirades que fixaven en tot allò que entrava a la cuina van donar un resultat no pretès: l’anàlisi de la morfologia del pebrot, de la poma, de la verdura, dels peixos, de les aus va revelar que existien forces coincidències entre un musclo i un sexe femení, entre un plàtan i un sexe masculí per citar-ne tan sols dos dels mes evidents i coneguts. Moltes evidències i suggeriments. 
Les fotografies de Vanessa Miralles són Natures Vives perquè es ella qui els otorga el sentit definitiu, junta o ressalta elements per establir contraposicions, per crear noves simbologies. No es tan sols un exercici formal, es una introspecció -una confessió- de com els elements verdures, fruites, peixos, aus quan els manipules a la cuina et condueixen, en ocasions a sensacions mes íntimes. Fulla i plàtan, Copa i musclo -dos exemples- van més enllà de les evidències formals: contenen una reflexió femenina i feminista del valor de gènere.
Aquesta mostra presenta Natures vives perquè elles no son motiu d’una freda contemplació sinó d’incisiva i calenta introspecció.

Text Francesc Miralles

Naturalezas Vivas. Confesiones (Español)

Hay que recordar que fue Eva, en el paraíso, quien al morder la histórica manzana y sentirse desnuda, emparejó comida y erotismo. Por eso hoy en día, una de las fórmulas para conseguir un buen pacto para pasar una buena noche la establece una buena cena. Desde este momento todas las civilizaciones y las culturas han buscado en la alimentación afrodisíacos y estimulantes sexuales. Fueron los pintores holandeses en el siglo XVII quienes establecieron el tema de la naturaleza muerta como gran tema artístico. Era el tributo a la burguesía, clase social nueva y cada vez más poderosa: de ella no se podían exaltar hazañas bélicas ni parentesco con los dioses del olimpo: de ella se habían de manifestar las opulencias que introducían en la vida cotidiana. Así en las grandes composiciones pictóricas aparecen mercados, cocinas, mesas paradas exhibiendo un nivel de vida superior. Eran las naturalezas muertas que mostraban impúdicamente las excelentes hortalizas, frutas y verduras, que llegaban los puertos holandeses de todo el mundo. Todos los vegetales se constituyen en protagonistas destacados de la obra pictórica, hasta el punto de que Claude Monet decía que todas las fresas del mundo eran de Chardin y que todas las manzanas eran de Cézanne. Las profundas miradas que los pintores fijaban sobre las frutas, verduras, pescados y aves … las miradas que fijaban en todo lo que entraba en la cocina dieron un resultado no pretendido: el análisis de la morfología del pimiento, de la manzana , de la verdura, los peces, de las aves reveló que existían fuerzas coincidencias entre un mejillón y un sexo femenino, entre un plátano y un sexo masculino por citar sólo dos de los más evidentes y conocidos. Muchas evidencias y sugerencias. Las fotografías de Vanessa Miralles son Natures Vives porque es ella quien les otorga el sentido definitivo, junta y resalta elementos para establecer contraposiciones, para crear nuevas simbologías. No es tan sólo un ejercicio formal, es una introspección -una confesión- de cómo los elementos verduras, frutas, peces, aves cuando los manipulas en la cocina te conducen, en ocasiones a sensaciones más íntimas. Hoja y plátano, Copa y mejillón -dos ejemplos- van más allá de las evidencias formales: contienen una reflexión femenina y feminista del valor de género. Esta muestra presenta Naturalezas vivas porque ellas no son motivo de una fría contemplación sino de incisiva y caliente introspección.

Texto Francesc Miralles