About me

Vanessa Miralles (English)

Frankfurt, 1976. From a German mother and Catalan father, she resides in Barcelona until her adolescence and later moved to La Floresta, Sant Cugat del Vallès, where she currently resides. Committed from a very early age to the visual arts, it breaks with conventionalisms with an unusual look. A personal, minimalist, ironic and sometimes dark look.

This does not prevent from imbuing with warmth and humanity the photographs of inhabited spaces that constitute true human portraits through the image of the absence. Likewise, it transforms seemingly imperfect small everyday things into small visual poems, contrasting realities but always maintaining an original and provocative thread.

Miralles sees the world through the super camera lens. Sensitivity and delicacy are the vertebrating axis of over images. This allows her to work from a dead nature composition, a lost target in a solitary forest or the remains of an apparently very unattractive animal to transform them and take them to super-own visual universe.

Her rebellious nature seeks to stimulate the viewer’s imagination and subvert the codes to which we are accustomed in today’s visual culture. The Result are unexpected images, as they are able to show irreverence and tenderness to equal parts.

Vanessa Miralles (Català)

Frankfurt, 1976. De mare alemanya i pare català, resideix a Barcelona fins a la seva adolescència per mudar-se posteriorment a la Floresta, Sant Cugat del Vallès, on viu actualment.Compromesa des de ben jove amb les arts visuals, trenca amb els convencionalismes amb una mirada inusual. És un mirada personal, minimalista, irònica i de vegades fosca. Això no li impedeix impregnar de calidesa i humanitat les fotografies d’uns espais habitats que constitueixen vertaders retrats humans a través de la imatge de l’absència. De la mateixa manera, transforma les petites coses quotidianes aparentment imperfectes en petits poemes visuals, contrastant realitats però sempre mantenint un fil conductor original i provocador.

Miralles contempla el món a través de l’objectiu de la seva càmera. La sensibilitat i la delicadesa són l’eix vertebrador de les seves imatges. Això li permet treballar a partir d’una composició de natura morta, un objecte perdut en un bosc solitari o una resta d’animal aparentment molt poc atractius per a transformar-los i portar-los al seu propi univers visual.La seva naturalesa rebel busca estimular la imaginació de l’espectador i subvertir els codis que ens són habituals en la cultura visual actual. El resultat són unes imatges inesperades, ja que són capaces de mostrar irreverència i tendresa a parts iguals.

Vanessa Miralles (Español)

Frankfurt, 1976. De madre alemana y padre catalán, reside en Barcelona hasta su adolescencia para mudarse posteriormente en la floresta, Sant Cugat del Vallès, donde vive actualment.Comprometida desde muy joven con las artes visuales, rompe con los convencionalismos con una mirada inusual. Es un mirada personal, minimalista, irónica ya veces oscura. Esto no le impide impregnar de calidez y humanidad las fotografías de unos espacios habitados que constituyen verdaderos retratos humanos a través de la imagen de la ausencia. Del mismo modo, transforma las pequeñas cosas cotidianas aparentemente imperfectos en pequeños poemas visuales, contrastando realidades pero siempre manteniendo un hilo conductor original y provocador.

Miralles contempla el mundo a través del objetivo de su cámara. La sensibilidad y la delicadeza son el eje vertebrador de sus imágenes. Esto le permite trabajar a partir de una composición de naturaleza muerta, un objeto perdido en un bosque solitario o un resto de animal aparentemente muy poco atractivos para transformarlos y llevarlos a su propio universo visual. Su naturaleza rebelde busca estimular la imaginación del espectador y subvertir los códigos que nos son habituales en la cultura visual actual. El resultado son unas imágenes inesperadas, ya que son capaces de mostrar irreverencia y ternura a partes iguales.